3. Digitale media- & informatiegeletterdheid

De huidige maatschappij verandert fundamenteel op het gebied van technologie (met name de ontwikkeling van het internet en sociale media), leren, samenwerken en de wijze waarop we met informatie omgaan. Het onderwijs is onderdeel van deze maatschappij waar de docent een rolmodel heeft en waar de leerlingen worden begeleid in het opdoen van kennis en vaardigheden. Zo leren zij om op een veilige manier gebruik te maken van de verworvenheden van het internet en om deze effectief in te zetten voor het eigen leren. Je wordt als docent geacht mediawijs en informatievaardig te zijn en te beschikken over vaardigheden op het terrein van digitaal kennismanagement. Als docent begeleidt je leerlingen in het adequaat gebruik maken van digitale bronnen en communicatie.

Ben ik mediawijs en informatievaardig?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn er drie indicatoren opgesteld. Per indicator wordt er aan de hand van enkele subindicatoren aangetoond dat ik als docent een professional ben die kennis heeft van...